bigfunevents

algemene voorwaarden

Artikel 1.

 1. Alle bestellingen en leveringen van goederen en diensten zijn onderworpen aan volgende algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de wederpartij. Afwijkingen van deze zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien er een contract is opgemaakt, primeren de specifieke bepalingen op onderstaande algemene voorwaarden en vullen deze aan, waarbij wederpartij ermee akkoord gaat dat dit contract en de algemene voorwaarden opgesteld zijn in de Nederlandse, Franse of Engelse taal.
 2. Aanvaarding van een wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing met zich zodat de huidige voorwaarden integraal van toepassing blijven.


Artikel 2.

 1. Alle prijzen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, exclusief verzendkosten en BTW. Prijzen zijn jaarlijks aanpasbaar voor alle soorten van onderhoud, service en producten.
 2. Prijslijsten van catalogi, internet en offertes zijn louter indicatief en dienen uitdrukkelijk te worden aanvaard en geaccepteerd door Big Fun Events.
 3. Big Fun Events aanvaardt enkel diensten en betalingsopdrachten met betrekking tot geldoverdrachten na kwitantie van de dienstverstrekker.
 4. Beide partijen verbinden zich ertoe alle gegevens die hen in het kader van onderhandelingen of overeenkomsten meegedeeld worden of ter kennis komen, met betrekking tot de commerciële activiteiten van partijen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na beëindiging van deze overeenkomst.


Artikel 3.

 1. De leveringstermijn alsmede het tijdstip waarop dient geleverd, is louter indicatief en niet bindend. Big Fun Events kan op deze grond niet in gebreke worden gesteld. De koper kan bij niet naleving van de voorziene leveringstermijn/servicetermijn niet de verbreking of de ontbinding van de overeenkomst eisen, laat staan schadevergoeding vorderen. 
 2. Big Fun Events is gerechtigd deelleveringen te doen. De goederen/gelden reizen steeds op last van de opdrachtgever, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten voor spoedverzendingen en service (reparaties en installaties) zijn eveneens steeds ten laste van de opdrachtgever.
 3. De levering dient binnen de 8 dagen aangetekend geprotesteerd, indien men zich wenst te beroepen op gebreken of onjuistheden in het geleverde. Dit is een termijn na dewelke men noch enig gebrek noch enige onjuistheid alsnog kan inroepen. Dit protest ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Goederen/gelden en diensten worden steeds beschouwd als in goede staat geleverd. Producten worden niet teruggenomen. Klachten aan niet eigen geproduceerde producten, worden voorgelegd aan de fabrikant, dewelke wordt aangesproken binnen zijn garantieverplichting. Big Fun Events kan niet worden aangesproken voor schade dewelke gerelateerd is aan producten/diensten/leveringen dewelke worden betrokken bij derden.


Artikel 4.

 1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar 14 dagen na uitgiftedatum.
 2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% verschuldigd. Elke begonnen maand wordt als een verlopen maand beschouwd. Bij in gebreke blijven tot betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag bij wijze van vergoeding voor geleden schade, minimumbedrag van 40€, onverminderd de gerechtelijke intresten en de rechtsplegingvergoeding.
 3. In de mate waarin verschillende partijen een zelfde overeenkomst sluiten met Big Fun Events, zijn allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 4. In de mate waarin de overeenkomst dient ontbonden te worden door Big Fun Events bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, is wederpartij een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van het factuurbedrag. In de mate waarin Big Fun Events een hogere schade bewijst, kan zij volledige schadevergoeding vorderen in plaats van de conventioneel overeengekomen forfaitaire schadevergoeding van 25%.
 5. In de mate waarin de wederpartij haar verbintenissen ten opzichte van Big Fun Events niet nakomt, is Big Fun Events niet gebonden haar verplichtingen ten opzichte van de wederpartij na te komen.


Artikel 5.

 1. Big Fun Events kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt m.b.t. geleverde diensten en goederen
 2. Big Fun Events kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht. Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsomstandigheden, brand, overstroming, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid.
 3. Big Fun Events is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade te wijten aan productiefouten, eigen fouten van de koper, materiaal fouten of verkeerde montage door een van de medewerkers en/of derden installateurs.
 4. Big Fun Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en gegevens van de door haar toegeleverde informatie.


Artikel 6.

 1. Het Belgisch recht is toepasselijk op de gesloten overeenkomsten.
 2. Uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.